Week 1: ziekmelding
Op de eerste ziektedag meldt de werknemer zich ziek bij de werkgever.

Week 6: probleemanalyse
Binnen 6 weken verzuim dient er een advies te komen over de te nemen stappen tot herstel en werkhervatting.

De bedrijfsarts stelt de probleemanalyse op en verwerkt dit verslag in het re-integratiedossier.

Week 8: plan van aanpak
Uiterlijk in de achtste verzuimweek na de ziekmelding dient de werk
gever samen met de werknemer een schriftelijk plan van aanpak op te stellen. Alle herstel-/re-integratie-afspraken dienen in het plan van aanpak opgenomen te zijn. De casemanager of bedrijfsarts adviseert over noodzakelijke en nuttige interventies en bijstelling van het plan van aanpak. De werkgever dient periodiek met de werknemer (tenminste één keer per zes weken) het plan van aanpak te evalueren.

Week 42: verzuimmelding aan UWV
Na 42 weken wordt de werknemer door de casemanager ziek gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers-

verzekeringen. Werkgevers en werknemers kunnen het eerste en tweede verzuimjaar bij het UWV terecht voor advies omtrent de re-integratie (deskundigenoordeel, ook wel second opinion genoemd).

| WVP en Poortwachtertijdlijn

 

Wet Verbetering Poortwachter

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en voor de re-integratie van de zieke werknemer. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten er gedurende het verloop van het verzuim een aantal verplichte acties worden uitgevoerd. Niet nakomen van deze acties kan tot kostbare sancties leiden.

 

 

De rechten en plichten staan beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter.

Niet nakomen van deze acties kan tot kostbare sancties leiden (wetten: www.st-ab.nl).

 

Voldoen aan de WVP is eenvoudig door de Poortwachtertijdlijn met waarschuwingssysteem te volgen.

Beweeg in de tijdsbalk hieronder met uw cursor over de gekleurde stroken

voor uitleg:

Week 104: start WIA
Indien het re-integratieverslag wordt goedgekeurd door het UWV komt de werknemer vanaf week 104 in aanmerking voor een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Week 91-104: beoordeling re-integratietraject door UWV
Het UWV beoordeelt aan het eind van het tweede jaar aan de hand van het re-integratieverslag of de werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen om re-integratie mogelijk te maken.

Week 86-91: re-integratieverslag en WIA aanvraag
Samen met de werknemer stelt de werkgever het re-integratieverslag samen, waarin alle acties tot re-integratie zijn verwerkt. De werknemer heeft het re-integratieverslag nodig als onderbouwing van zijn aanvraag voor een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het re-integratieverslag moet de 20e maand door de werknemer ingediend te worden bij het UWV.

Week 46-52: eerste jaarsevaluatie
Voor iedereen die ziek is geworden na 1 januari 2004 geldt een eerstejaarsevaluatie als opschudmoment (evaluatie/terugblik en vastlegging afspraken tweede ziektejaar) Dit gebeurt met de werknemer, werkgever en de casemanager waarna verslaglegging plaatsvindt in het re-integratiedossier.

Button nieuws/actualiteitButton werken bij CBZButton contact CBZButton route CBZ
Werken bijContactRoutebeschrijvingRouteplanner
transparantButton terugtransparantButton print
Button CBZ Aanvraagformulier verzuimbezoektransparent
vraagdirectaan
transparantHometransparant:::transparantSitemaptransparant:::transparantDisclaimer :::transparantButton e-mail CBZtransparant:::transparantTelefoontransparantKlantenservice: (0162) 31 87 13transparant:::transparantCopyright © 2011 CBZ
transparant>CBZ Verzuimservice B.V.transparant